Sign In Forgot Password

תקנון

א. מדיניות ביטול תרומה:

במתן תרומה, התורם יהיה רשאי לפנות לחת"ם בבקשה בהתאם לדרכים המופיעות בפרק יב' של מסמך זה, לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול עסקה. 

 

ניתן לבטלה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה התרומה באינטרנט בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו.חת"ם תבצע את השינוי ו/או הביטול הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ובקיזוז עמלת הסליקה אשר חויבה העסקה בעת ביצועה.

 

סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

 

אם זכאי המשתמש לקבלת החזר כספי, יתבצע ההחזר בהתאם לחוק  ולמדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

 

במידה וחברת האשראי תחייב את חת"ם בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה בשיעור של בין 1% ל-1.7% וכפי שיעודכן מעת לעת בעת ביצוע העסקה בחברת האשראי.

אי שימוש בשירותים שנרכשו על ידי המשתמש באתר ו/או אי מתן הודעת ביטול בהתאם לתנאים הרשומים במסמך זה, לא יהוו עילה לביטול העסקה ולא יזכו את המשתמש בהחזר כלשהו.

ב. אופן ביצוע ביטול/שינוי עסקה/תרומה:

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

 

בדוא"ל לכתובת   atblock@gmail.com

Sun, 11 April 2021 29 Nisan 5781